viernes, 13 de septiembre de 2013

MANIFIESTO: ALZHEIMER. CUESTIÓN DE ESTADO

 Valencià

Manifest del Dia Mundial de l'Alzheimer
21 de setembre 2013


“Alzheimer. Qüestió d'Estat”

-        Què és l'Alzheimer?

-        Una malaltia….

Qui respon així a esta pregunta està oblidant que l'Alzheimer:

·         És un problema sociosanitari que transcendix els límits propis de qui la patix i afecta el conjunt de la unitat familiar.
·         Suposa una immensa càrrega econòmica tant per als particulars com per al propi estat.
·         A pesar dels innegables avanços de la investigació, no té cura, per quant, entre altres coses, no es coneixen les causes que la generen.
·         No coneix els límits ni condicionants de la crisi econòmica actual: conforme els recursos van sent cada vegada més reduïts, el seu efecte es continua multiplicant, tant a nivell d'incidència com de costos econòmics.
·         En definitiva, és una prioritat de primer orde en el pla sanitari i en el social.

Per tant, l'Alzheimer no és només una malaltia: l'Alzheimer és una QÜESTIÓ D'ESTAT

La situació, indubtablement, és millor que fa cinc o deu anys. Però encara no s'ha superat, ni té aparences de fer-ho en el mitjà termini. La Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), a nivell Comunitari, i CEAFA, a nivell nacional,  han contribuït que l'Administració siga més conscient i sensible amb el problema. Però queda encara molt de camí per recórrer; no sabem quant de temps haurem d'esperar perquè la Comunitat Valenciana compte amb una efectiva Política Autonòmica en matèria d'Alzheimer, que siga reflex d'un programa Estatal que iguale a totes les Autonomies en aquesta matèria.

De manera més concreta, FEVAFA orienta les seues reivindicacions en la representació i defensa de les principals necessitats i interessos del col·lectiu de persones afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres Demències, les quals poden agrupar-se entorn de quatre grans blocs que és imperatiu satisfer:

Àrea social i de suport a les famílies de les persones amb Alzheimer:

·         Creació i desenvolupament de servicis i programes sociosanitaris i d'intervenció terapèutica.
·         Creació i desenvolupament d'estructures institucionals destinades a informar, assessorar i recolzar psicològicament als cuidadors familiars.
·         Millora del suport econòmic concedit a les Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer.
·         Creació de Centres de Dia, Unitats de Respir i Residències específiques per a persones afectades per la malaltia d'Alzheimer.

Àrea de protecció jurídica:

·         Millora de la protecció jurídica i social de les persones amb Alzheimer.
·         Excedències i permisos laborals per als familiars cuidadors d'una persona amb Alzheimer.
·         Adopció de mesures fiscals que ajuden al cuidador.

Àrea sanitària de la malaltia:

·         Creació i desenvolupament de programes i protocols de detecció precoç de l'Alzheimer, i de servicis assistencials d'atenció.
·         Coordinació entre els distints nivells d'atenció sanitària, ja siga primària o especialitzada, de l'atenció a la persona amb Alzheimer.

Àrea de formació de professionals i investigació:

·         Millora dels plans d'estudis i la capacitació dels professionals sociosanitaris implicats en matèria d'Alzheimer.
·         Impuls de la coordinació entre els professionals de distints nivells assistencials i institucionals.
·         Promoció de la investigació bàsica sobre la malaltia d'Alzheimer.
·         Creació d'un cens fiable de persones amb Alzheimer que permeta tindre constància del nombre d'afectats, la seua realitat i l'organització de recursos sociosanitaris que necessiten.

Els punts anteriors han de constituir els pilars per a la construcció de la nova Política d'Estat per a l'atenció a la persona amb Alzheimer i altres demències.

A la Comunitat Valenciana hi ha 877.091 persones majors de 65 anys, de les que s'estimen pateixen Alzheimer o altres demències 87.709. És a dir, el percentatge de persones amb Alzheimer es situa entorn de l'1,72% del total poblacional i al 10% entre els majors de 65. Però la xifra d'afectats, és a dir, de persones que pateixen la malaltia ja siga perquè la pateixen, o perquè exerceixen o comparteixen la tasca de cuidador, és molt major, arribant als 350.836 afectats. D'acord amb aquestes dades, quasi el 7% de la població total de la Comunitat Valenciana està afectada per l'Alzheimer, la qual cosa suposa un percentatge clarament alarmant, sobretot si es té en compte que no hi ha una cura ni un tractament eficaç per a eradicar esta malaltia.

Segons l'estudi elaborat per CEAFA sobre “els costos de la malaltia d'Alzheimer” el gasto mitjà anual de l'atenció a una persona amb Alzheimer és de  30.000€. Amb esta dada podem calcular que a la Comunitat Valenciana el cost d'atendre als 87.709 diagnosticats és de 2.631.273.000,00 €.

En tot el territori espanyol la xifra ascendix a més de 24.000 milions d'Euros anuals que equivalen al 2,26% del PIB nacional, el que dóna una idea de la magnitud i dimensió del problema a què s'enfronta la societat actual i el govern, tant l'autonòmic com el central.

I si a nosaltres, als familiars que ens hem associat per a cuidar els nostres sers volguts, ens pregunten què és l'Alzheimer?

Direm que és la raó que existisca FEVAFA i les seues 32 Associacions, la raó per la qual lluitem, per la que reivindiquem, per la que seguim formant-nos i aprenent. La raó per la que treballem cada dia en millorar la vida de què es veuen afectats per aquesta malaltia. És la raó que hui a tot el món es commemore EL DIA MUNDIAL.
                                                      
I sí, l'Alzheimer és, sense cap dubte, UNA QÜESTIÓ D'ESTAT.
FEVAFA

Castellano


Manifiesto del Día Mundial del Alzheimer
21 de septiembre 2013

“Alzheimer. Cuestión de Estado”

-          ¿Qué es el Alzheimer?

-          Una enfermedad….

Quien responde así a esta pregunta está olvidando que el Alzheimer:

 • Es un problema socio-sanitario que trasciende los límites propios de quien la sufre y afecta al conjunto de la unidad familiar.
 • Supone una inmensa carga económica tanto para los particulares como para el propio estado.
 • A pesar de los innegables avances de la investigación, no tiene cura, por cuanto, entre otras cosas, no se conocen las causas que la generan.
 • No conoce los límites ni condicionantes de la crisis económica actual: conforme los recursos van siendo cada vez más reducidos, su efecto se sigue multiplicando, tanto a nivel de incidencia como de costes económicos.
 • En definitiva, es una prioridad de primer orden en el plano sanitario y en el social.

Por lo tanto, el Alzheimer no es solo una enfermedad: el Alzheimer es una CUESTIÓN DE ESTADO

La situación, indudablemente, es mejor que hace cinco o diez años. Pero todavía no se ha superado, ni tiene visos de hacerlo en el medio plazo. La Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), a nivel Comunitario, y CEAFA, a nivel nacional,  han contribuido a que la Administración sea más consciente y sensible con el problema. Pero queda todavía mucho camino por recorrer; no sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar para que la Comunidad Valenciana cuente con una efectiva Política Autonómica en materia de Alzheimer, que sea reflejo de un programa Estatal que iguale a todas las Autonomías en esta materia.

De manera más concreta, FEVAFA orienta sus reivindicaciones en la representación y defensa de las principales necesidades e intereses del colectivo de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, las cuales pueden agruparse en torno a cuatro grandes bloques que es imperativo satisfacer:

Área social y de apoyo a las familias de las personas con Alzheimer:

 • Creación y desarrollo de servicios y programas socio-sanitarios y de intervención terapéutica.
 • Creación y desarrollo de estructuras institucionales destinadas a informar, asesorar y apoyar psicológicamente a los cuidadores familiares.
 • Mejora del apoyo económico concedido a las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer.
 • Creación de Centros de Día, Unidades de Respiro y Residencias específicas para personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

Área de protección jurídica:

 • Mejora de la protección jurídica y social de las personas con Alzheimer.
 • Excedencias y permisos laborales para los familiares cuidadores de una persona con Alzheimer.
 • Adopción de medidas fiscales que ayuden al cuidador.

Área sanitaria de la enfermedad:

 • Creación y desarrollo de programas y protocolos de detección precoz del Alzheimer, y de servicios asistenciales de atención.
 • Coordinación entre los distintos niveles de atención sanitaria, ya sea primaria o especializada, de la atención a la persona con Alzheimer.

Área de formación de profesionales e investigación:

 • Mejora de los planes de estudios y la capacitación de los profesionales socio-sanitarios implicados en materia de Alzheimer.
 • Impulso de la coordinación entre los profesionales de distintos niveles asistenciales e institucionales.
 • Promoción de la investigación básica sobre la enfermedad de Alzheimer.
 • Creación de un censo fiable de personas con Alzheimer que permita tener constancia del número de afectados, su realidad y la organización de recursos socio-sanitarios que necesiten.

Los puntos anteriores han de constituir los pilares para la construcción de la nueva Política de Estado para la atención a la persona con Alzheimer y otras demencias.

En la Comunidad Valenciana hay 877.091 personas mayores de 65 años, de las que se estiman padecen Alzheimer u otras demencias 87.709. Es decir, el porcentaje de personas con Alzheimer se sitúa en torno al 1,72% del total poblacional y al 10% entre los mayores de 65. Pero la cifra de afectados, es decir, de personas que sufren la enfermedad ya sea porque la padecen, o porque ejercen o comparten la tarea de cuidador, es mucho mayor, alcanzando los 350.836 afectados. De acuerdo a estos datos, casi el 7% de la población total de la Comunidad Valenciana está afectada por el Alzheimer, lo cual supone un porcentaje claramente alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que no existe una cura ni un tratamiento eficaz para erradicar esta enfermedad.

Según el estudio elaborado por CEAFA sobre “los costes de la enfermedad de Alzheimer” el gasto medio anual de la atención a una persona con Alzheimer es de  30.000€. Con este dato podemos calcular que en la Comunidad Valenciana el coste de atender a los 87.709 diagnosticados es de 2.631.273.000,00 €.

En todo el territorio español la cifra asciende a más de 24.000 millones de Euros anuales que equivalen al 2,26% del PIB nacional, lo cual da una idea de la magnitud y dimensión del problema al que se enfrenta la sociedad actual y el gobierno, tanto el autonómico como el central.

Y si a nosotros, a los familiares que nos hemos asociado para cuidar a nuestros seres queridos, nos preguntan ¿qué es el Alzheimer?

Diremos que es la razón de que exista FEVAFA y sus 32 Asociaciones, la razón por la que luchamos, por la que reivindicamos, por la que seguimos formándonos y aprendiendo. La razón de que trabajemos cada día en mejorar la vida de los que se ven afectados por esta enfermedad. Es la razón de que hoy en todo el mundo se conmemora EL DÍA MUNDIAL.
                                                      
Y sí, el Alzheimer es, sin lugar a dudas, UNA CUESTIÓN DE ESTADO.

FEVAFA


No hay comentarios: