lunes, 31 de octubre de 2011

L´ALZHEIMER I LES DEMÈNCIES EN EL FUTUR


Cada día en la Comunitat Valenciana es diagnostiquen 30 persones d´Alzheimer o demència.
Aquestes s´expandixen cada día més, al mateix moment que un gran nombre de científics intenten esbrinar la curació d´aquestes.
Aturats esperant aquest esdeveniment, en teràpies alternatives, les persones malaltes dia a dia es recolzen.
Lluitant tos. Uns perquè la malatia no avançe, alters per intentar curar-la I altres perquè la seua qualitat de vida siga millor i adequada a les seues necessitats. I en aquesta lluita estem les Associacions, Federacions i Confederació, per a dur endavant els serveis per als malalts i per als familiars a banda informació, formació, representació i financiació.
Però aquestes tasques es veuen aturades per les ajudes i subvencions que les entitats publiques ens han aprovat annualment i cada vegada ens arriven més en retard. Desencadenant efectes secundaris amb el nombrós grup de professionals, i sobretot voluntaris per el treball que realitzen, al no poder cobrar les seues nòmines en el temps degut.
Aquesta lluita la realitzen persones de forma voluntària, que per a fer aquestes tasques utilitzen temps, temps que no estem amb els familiars i malalts. Aquest es podría minorar si aquestes entitats ens tingueren més en compte en el cumpliment de les subvencions a principi de l´any i no al fí d´aquest. Ja què el problema més gran de la majoria d´Associacions és el econòmic, a data de hui, 30 d´octubre de 2011, no hem rebut el 60% de la subvenció de la Conselleria de Benestar Social.
Altra lluita que ens té molt alterats per al proper any és el desenvolupament de la llei de dependència, ja que els nostres llocs de serveis ens veuen afectats al canviar el tipus de finançament que teníem. Estem a l´espera que la Conselleria de Benestar Social ens confirme aquestos canvis.
Llavors en anys propers no seràn 30 persones, tal vegada siguen 60 persones, no sabem la quantitat, però sí que serà cada vegada més nombrosa, com paral.lelament será més nombrós el grup associatiu Alzheimer i Demències. Com a objectiu primer, millorar la qualitat de vida dels nostres familiars amb Alzheimer o demència.
Perquè, la unió fa la força.

MªCarmen Cantó
Tresorera de FEVAFA

lunes, 10 de octubre de 2011

LA QUALITAT
La qualitat ja forma part de la cultura organitzativa de moltes empreses. Açó no es exclusiu de les grans entitats, i hui en dia, les diferents entitats de Servicis Socials també han pres consciència de la conveniència de la implantació de sistemes de gestió de qualitat en les seues estructures. Per tant, es van conformant models de gestió en els que s'inclou la qualitat com un element essencial per a dur a terme les seues prestacions.
L'aposta per la millora està cridada a ser l'element diferenciador entre les organitzacions durant els pròxims anys. Qualitat significa millora contínua, i a FEVAFA hem optat per afrontar esta oportunitat com una de les nostres línies estratègiques d'actuació, que pot oferir un fort impuls al sector, tant per a la Federació com per a les Associacions individuals que la componen.
Fer les coses amb qualitat significa fer les coses bé, amb el cost previst, i preocupar-se de fer les coses millor en cada ocasió. I què és “fer les coses bé? Precisament, aconseguir que els objectius es complisquen segons els plans establits.
Internament, la implantació d'un sistema de qualitat en una organització requerix un ampli compromís a tots els nivells. La seua gestió és impensable sense una doble corrent d'implicació, la primera actua de dalt cap avall i suposa la implicació directa dels màxims responsables i la segona corre de baix cap amunt i està basada en la participació activa de tots els treballadors i els usuaris dels servicis en la identificació i posada en marxa de les millores.
FEVAFA s'ha proposat organitzar este projecte d'implantació, que encara que tinga com a objectiu l'obtenció de la qualitat de forma individual, pot resultar beneficiós si s'organitza i desenvolupa de forma conjunta.
Un altre distintiu a aportar per a la millora es la declaració d´ Utilitat Pública. Suposa un reconeixement important i presta imatge, prestigi i credibilitat a l’entitat, perquè per a poder obtindre esta declaració l'entitat ha hagut de demostrar la seua eficàcia, la seua transparència i les seues bones pràctiques per mitjà de l'aportació de documentació, comptes anuals i memòries. D'alguna manera, és una garantia de que eixa institució funciona bé i de que realitza una funció útil per a la societat en general.
Aquest distintiu fa que es puga accedir a moltes ajudes que només poden accedir les organitzacions que complisquen este requisit A més, un avantatge és la desgravació fiscal que es poden aplicar els donants particulars a les entitats d' Utilitat Pública. Per a aquestos, també pot ser un al•licient..En definitiva, és un pas que recomane donar a tota Associació, perquè obri moltes portes, en tots els sentits.
Finalment vull concloure convidant-vos a acompanyar-nos en este nou objectiu que Federació s’ha proposat , que és aconseguir que la nostra xarxa assistencial estiga certificada en QUALITAT.

Na Maria Olmos i Camarasa
Presidenta de FEVAFA